Sklep internetowy www.flamberg.com.pl jest prowadzony przez Totalmagic Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Korfantego 8, 40-004 Katowice, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem KRS: 0000459789, o numerze NIP: 9542743819, o numerze identyfikacyjnym REGON: 243255832,– zwaną dalej „Sprzedawcą”.

 

Zawarte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. produkt - produkt, który można nabyć albo który został nabyty za pośrednictwem strony internetowej www.flamberg.com.pl.

 3. złożenie zamówienia - wykonanie ciągu czynności ujętych w punkcie 4 regulaminu, zatwierdzonych przyciskiem "kupuję i płacę".

 

1

Postanowienia ogólne

Pkt. 1

 1. Niniejszy regulamin obejmuje korzystanie ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.flamberg.com.pl, w tym: tworzenie konta, procedurę zakupu, płatność, realizację zamówienia, dostawę, procedurę składania i rozpatrywania reklamacji, procedurę związaną ze zwrotem towaru i odstąpieniem od umowy oraz kontakt ze Sprzedawcą.

 2. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz. u. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

 3. Ceny produktów zamieszczonych na stronie internetowej www.flamberg.com.pl podane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów dostawy.

 4. Dane dotyczące produktów, zamieszczone na stronie www.flamberg.com.pl, mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

 5. Zdjęcia produktów zamieszczonych na stronie internetowej www.flamberg.com.pl mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać ich prawdziwego stanu. Wszelkie rozbieżności między zdjęciem poglądowym a rzeczywistym stanem produktu ujęte są w jego opisie, w polu "stan".

 6. Sprzedawca zapewnia, że produkty dostępne poprzez stronę www.flamberg.com.pl, oznaczone w polu "stan" symbolem "M/NM" są wolne od wad fizycznych oraz wad prawnych.

 7. Produkty dostępne poprzez stronę www.flamberg.com.pl, posiadające wady fizyczne, wolne od wad prawnych, oznaczone są w polu „stan” następującymi symbolami:

a) SP - (slightly played) - produkt z drobnymi uszkodzeniami,

b) MP - (moderately played) - produkt ze średnimi uszkodzeniami,

c) HP - (heavily played) - produkt z dużymi uszkodzeniami.

 1. Aby otrzymać dokładne informacje dotyczące stanu wybranego produktu, a w szczególności produktu o którym mowa w pkt. 1 ust. 7 regulaminu, w tym jego zdjęcie, należy skontaktować się ze Sprzedawcą w sposób określony w pkt 9 ust. 1 regulaminu.

 

Pkt. 2

Wymagania techniczne

 

 1. Do korzystania ze strony internetowej www.flamberg.com.pl potrzebny jest komputer posiadający połączenie z siecią Internet, na którym została zainstalowana przeglądarka internetowa, oraz konto e-mail.

 2. Na kupującym spoczywa zakaz wprowadzania treści o charakterze bezprawnym do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy.

 

Pkt. 3

Utworzenie konta

 

 1. Do złożenia zamówienia poprzez stronę internetową www.flamberg.com.pl potrzebne jest założenie konta.

 2. Celem założenia konta należy wejść na stronę www.flamberg.com.pl oraz:

a) Kliknąć na pozycję "moje konto", a następnie na przycisk "dalej" w polu "nowy klient".

b) Wypełnić pola: imię, nazwisko, adres e-mail, ulica, kod pocztowy, miasto, kraj, telefon, hasło, potwierdzenie hasła.

c) Potwierdzić wypełnienie powyższych pól przyciskiem "dalej".

 

Pkt. 4

Zamówienia i płatność

 

 1. Aby złożyć zamówienie poprzez stronę internetową www.flamberg.com.pl, należy:

a) Zalogować się na stronie internetowej poprzez kliknięcie pozycji "moje konto", uzupełnienie pól "adres e-mail" oraz "hasło", a następnie potwierdzenie powyższych danych przyciskiem "zaloguj".

b) Wybrać odpowiednią kategorię z pola "kategorie".

c) Uzupełnić pole "ilość" przy wybranym produkcie, jeżeli ilość zamawianych takich samych produktów jest większa niż jeden.

d) Kliknąć przycisk "kup teraz" przy wybranym produkcie.

e) Kliknąć przycisk "do kasy".

f) Wybrać doręczenie zamówienia przesyłką firmową albo jego odbiór osobisty, a następnie kliknąć przycisk "dalej".

g) Wybrać sposób zapłaty - "przelew na konto" albo "płatność przy odbiorze", a następnie kliknąć przycisk "dalej".

h) Zapoznać się z podsumowaniem zamówienia, zaakceptować niniejszy regulamin zaznaczając pole "akceptuję regulamin", a następnie potwierdzić zamówienie przyciskiem "kupuję i płacę".

 1. Aby otrzymać fakturę, należy dokonać stosownego wpisu w polu „uwagi” podczas składania zamówienia.

 2. Zamówienie należy opłacić w terminie 14 dni od jego złożenia.

 3. Zamówienie opłacić należy jednym z dwóch sposobów:

 1. poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy o numerze 20 1050 1214 1000 0090 3020 6891, Totalmagic Sp. z o.o., ul. Korfantego 8, 40-004 Katowice, w przypadku wyboru opcji płatności „przelew na konto”.

 2. gotówką podczas odbioru osobistego towaru, w przypadku wyboru opcji płatności „płatność przy odbiorze”.

 1. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w art. pkt. 4 ust. 3 regulaminu, zamówienie zostanie anulowane.

 

Pkt. 5

Dostawa, koszty przesyłki i odbiór osobisty

 

 1. Doręczenie zamówienia odbywa się przesyłką firmową, realizowaną przez Pocztę Polską, o koszcie podanym w cenniku wysyłki.

 2. Istnieje również możliwość odbioru osobistego zamówienia.

 3. Produkt, który ma zostać doręczony przesyłką firmową, zostanie odpowiednio zabezpieczony.

 4. Do produktu zostanie dołączony dowód zakupu w postaci paragonu albo faktury, jeśli kupujący zażądał jej w sposób wskazany w pkt. 4 ust. 2 regulaminu.

 5. W przypadku doręczenia zamówienia przesyłką firmową, produkt zostanie wysłany niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni roboczych od dnia opłacenia zamówienia.

 6. Dniem opłacenia zamówienia jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 7. W przypadku wyboru odbioru osobistego zamówienia, produkt należy odebrać w sklepie stacjonarnym „Flamberg”, mieszczącym się w Katowicach przy ul. Dębowej 49, w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia.

 8. Odbiór osobisty zamówienia możliwy jest od wtorku do piątku w godzinach od 12 do 20, a także w soboty w godzinach od 10 do 16.

 9. Odbiór osobisty nie jest możliwy w dni będące dniami wolnymi od pracy.

 

Pkt.6

Reklamacje - rękojmia i gwarancja

 

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

 2. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

 4. Termin na wniesienie reklamacji wynosi dwa lata od objęcia w posiadanie rzeczy sprzedanej przez kupującego.

 5. Wniesienie reklamacji może nastąpić telefonicznie, osobiście, za pomocą poczty lub poczty elektronicznej.

 6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć:

  1. oświadczenie o obniżeniu ceny albo

  2. oświadczenie o odstąpieniu od umowy

- chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 1. Konsument może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać:

  1. wymiany rzeczy na wolną od wad albo

  2. usunięcia wady.

Sprzedawca zobowiązuje się wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 1. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres sklepu stacjonarnego „Flamberg”, mieszczącego się w Katowicach przy ul. Dębowej 49.

 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji (żądania wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożonego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy) nie później niż w terminie 14 dni, pod rygorem uznania przez Sprzedawcę reklamacji za zasadną.

 3. Sprzedawca nie udziela gwarancji na zakupione produkty.

 4. Produkty dostępne poprzez stronę www.flamberg.com.pl nie są objęte gwarancją.

 5. Kupujący posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takich jak mediacja czy arbitraż. Informacje na temat procedury związanej z korzystaniem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php Procedura składania wniosku, celem wniesienia sprawy do sądu konsumenckiego, wraz z wzorem wniosku, znajduje się na stronie www.spsk.wiih.org.pl

 6. Konsument posiada również możliwość zwrócenia się do miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, których lista wraz z danymi kontaktowymi znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php, albo do organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona praw konsumentów, takich jak Federacja Konsumentów (www.federacja-konsumentów.org.pl).

 

Pkt. 7

Zwrot zamówienia, odstąpienie od umowy

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z następującymi wyjątkami:

a) Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

b) Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia nabytej rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, a także który znajduje się pod adresem: (link). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, włącznie z kosztami wysyłki rzeczy do konsumenta, z wyjątkami ujętymi w pkt. 7 ust. 1 pkt. a i b regulaminu.

 4. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Zwrotu zakupionego przedmiotu należy dokonać na adres sklepu stacjonarnego „Flamberg”, mieszczącego się w Katowicach przy Al. Korfantego nr 8.

 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Pkt. 8

Dane osobowe

 

 1. Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi: imię, nazwisko, adres, adres elektroniczny.

 2. Użytkownik strony www.flamberg.com.pl ma w każdej chwili prawo do zapoznania się z jego danymi osobowymi przetwarzanymi przez Sprzedawcę, a także prawo do ich poprawy, uzupełnienia oraz usunięcia.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 4. Celem wykonania uprawnień wynikających z pkt. 8 ust. 2 regulaminu, należy skontaktować się ze Sprzedawcą w sposób opisany w pkt. 9 ust. 1 regulaminu.

 

Pkt. 9

Kontakt

 

 1. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod numerem telefonu 513 845 913 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem sklep@flamberg.com.pl.

 2. Opłata za połączenie z numerem 513 845 913 nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Kupujący.

 

Pkt. 10

Postanowienia końcowe

 

 1. Dla umowy zawartej za pośrednictwem witryny www.flamberg.com.pl właściwe jest prawo polskie.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności:

  1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

  2. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.)

  3. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.)