Crumbling Necropolis
 • Nazwa: Crumbling Necropolis
 • Edycja: Explorers of Ixalan
 • Typ: Land
 • Power/Toughness:
 • Koszt:
 • Rzadkość: Uncommon
 • Tekst z Oracle:
  Crumbling Necropolis enters the battlefield tapped.
  [Tap]: Add [U], [B], or [R] to your mana pool.
 • Grafik: Volkan Baga
 • Cena: 1.11zl
 • Stan: NM
 • Na stanie: 0 szt.